EEG-Biofeedback u dzieci


Nadpobudliwość psychoruchowa

 Charakterystycznymi objawami zaburzeń koncentracji i nadpobudliwości są:
 • trudności z utrzymaniem spokojnego zachowania się
 • nadmierna gadatliwość
 • trudności w koncenracji
 • zachowania "na przekór"
 • trudności w kończeniu zadań szkolnych i wypełnianiu codziennych obowiązków
 • trudności w planowaniu
 • niechęć lub unikanie rozpoczęcia zadań wymagających większego wysiłku umysłowego
 • częste gubienie rzeczy
 • zapominanie o różnych codziennych sprawach
Według klasyfikacji DSM IV wyróżniamy 3 podtypy zaburzeń.
Typ I charakteryzuje się dominacją zaburzeń koncentracji bez nadpobudliwości (ADD),
Typ II przewagą nadpobudliwości ruchowej i impulsywności,
Typ III to zaburzenia mieszane.
  Badania wykazały, że dzieci z nadpobudliwością i zaburzeniami koncentracji mają obniżoną aktywność fal powyżej 14Hz  przy wysokiej aktywności fal Theta w zakresie 4-8Hz w okolicach czołowych i czołowociemieniowych.
Ćwiczenia EEG-biofeedback korygują dysproporcję między falami wolnymi i szybkimi. Efekty ćwiczenia są widoczne:
 • poprawia się koncentracja uwagi
 • wyższe wyniki testów na inteligencję
 • poprawa wyników w nauce
 • wzrost wiary w siebie
 • kliniczna poprawa stanu pacjenta (zmniejszenie nadpobudliwości i impulsywności)

EEG-biofeedback jest metodą z wyboru w leczeniu ADD/ADHD. Ma wysoką skuteczność, daje trwałe efekty, pozbawiona jest efektów ubocznych.
Najczęstsze wskazania:
 • zespoły nadpobudliwości psychoruchowej (ADD i ADHD)
 • autyzm, zespół Aspergera
 • zaburzenia przewodzenia nerwowego
 • padaczka
 • trudności w nauce
 • zaburzenia rozwoju i płynności mowy
 • zaburzenia snu
 • moczenie nocne
Autyzm, zespół Aspergera

EEG-biofeedback wykazuje skuteczność w leczeniu pacjentów z autyzmem w obszarach:
 • werbalnym
 • fizycznym
 • komunikacji społecznej.
Istnieją udokumentowane świadectwa kliniczne wskazujące na poprawę mowy, responsywności, równowagi, rozumienia i mimiki.
Trening EEG-bfb okazał się także pomocny w zmniejszaniu wrażliwości sensorycznej oraz w poprawie reagowania na zmiany w otoczeniu.

Trudności w nauce

 Trudności w nauce mogą być efektem zaburzeń wielu podstawowych procesów związanych z funkcjami rozumienia języka pisanego i mówionego. Uznaje się, że trudności w nauce są skutkiem zmienności w funkcjonowaniu mózgu. Zaburzenia te mogą występować w funkcjach słuchowych, pamięciowych i przetwarzania oraz mogą powodować problemy z rozumieniem i pamiętaniem wyrazów, problemy z posługiwaniem się pisanym i mówionym językiem, problemy z pisaniem listów czy też z pojmowaniem pojęć matematycznych.
Wykazano, że dzieci mające trudności w nauce wykazują podwyższone poziomy fal mózgowych Alfa i Theta, a to może powodować dezorganizację czynności mentalnych. Celem treningu EEG Biofeedback w tym wypadku jest obniżenie aktywności fal Alfa i Theta, co, jak wskazuje dokumentacja przypadków skutkuje poprawą umiejętności czytania, pisania, poprawą zdolności matematycznych i rysunkowych oraz poprawą wyników testów inteligencji. Trening EEG Biofeedback zwiększa także wykorzystanie mózgu z 5% do 25-30%.
Padaczka

Padaczka była pierwszym obszarem zastosowania treningu EEG-biofeedback, co powoduje, że świadectwa kliniczne są w tym zakresie bardzo obszerne.
EEG-bfb stosuje się w różnych typach padaczki, jako czynnik sprzyjający zmniejszeniu dawek leków przeciwpadaczkowych, co za tym idzie zmniejszeniu działania uboczego leków i polepszenie funkcjonowania pacjenta.
 
Terapia EEG-biofeedback ukierunkowana na trening pasma SMR podwyższa próg drgawkowy, a tym samym zmniejsza częstość ataków padaczki.

Zaburzenia snu

 Zaburzenia te związane są typowo z trudnościami ze snem i mogą obejmować także: moczenie nocne, lunatyzm, mówienie przez sen, koszmary senne oraz niepokoje związane z zapadaniem w sen.
Trening EEG Biofeedback okazał się skuteczny w leczeniu tych zaburzeń, ponieważ normalizuje on samoregulację rozbudzenia fizjologicznego mózgu. Pierwszym efektem treningu EEG w tym wypadku jest poprawa jakości snu.
Zaburzenia rozwoju
i płynności mowy

Na podstawie licznych doświadczeń w stosowaniu metody EEG biofeedback stwierdzić można, iż ma ona skuteczne zastosowanie w leczeniu zaburzonych funkcji komunikacyjnych, szczególnie związanych z nadmiernym napięciem emocjonalnym np. jąkanie.

Liczba sesji EEG-Biofeedback:

Liczba sesji uzależniona jest od rodzaju i nasilenia problemu, z jakim pacjent przychodzi. Najszybciej regulują się zaburzenia snu, czasami wystarcza 5-7 sesji. 

Najczęściej przewiduje się: 

 • dla poprawy funkcji poznawczych (osoby zdrowe) ok. 20 sesji
 •  ADD, ADHD 40-60 sesji 
 • autyzmu 60-100 sesji 
 • lekkich dysfunkcji mózgowych (np. dysleksji) 40-80 sesji
 •  poważnych uszkodzeń mózgu, z ograniczeniem lub zanikiem funkcji 80-300 sesji.

Treningi przeprowadza się nie rzadziej niż raz w tygodniu. Optymalnie to 2-3 sesje tygodniowo lub codziennie. Jeżeli pacjent ćwiczy częściej niż raz na dobę, między treningami powinna być przerwa na sen.


PEŁNA LISTA WSKAZAŃ - KLIKNIJ TUTAJ

© Neuroterapia Gabinet EEG-Biofeedback